TFI Capital Partners o wynikach swoich funduszy

Zarządzający CP FIZ oceniają cały rok 2017 jako korzystny okres do inwestowania w ramach realizowanych strategii private equity i absolute return

WWW.ANALIZY.PL (2017-04-07)

Pierwsze dwa subfundusze zarządzanego przez TFI Capital Partners funduszu CP FIZ osiągnęły w okresie minionych pełnych 10 kwartałów (od 30.09.2014 do 31.03.2017) wysokie stopy zwrotu. Stało się tak przede wszystkim dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w spółki o fundamentalnych możliwościach poprawy zysków i wysokim potencjale wzrostu. Wartość WANCI subfunduszu CP Absolute Return wzrosła w omawianym okresie o 38,79%, a WANCI subfunduszu CP Private Equity – o 48,50%. Warto podkreślić, że oba subfundusze osiągnęły dodatnie stopy zwrotu w ośmiu z dziesięciu pełnych kwartałów dotychczasowej działalności. Uruchomiony w pierwszym kwartale bieżącego roku nowy subfundusz CP Balanced Equity osiągnął dodatnią stopę zwrotu w wysokości 2,52%.

Na dobrych wynikach funduszu w pierwszym kwartale 2017 r. zaważyła głównie właściwa selekcja w obszarze małych i średnich spółek notowanych na GPW.

– Pozytywną kontrybucję osiągnęliśmy m.in. poprzez inwestycje w sektor bankowy oraz akcje spółek technologicznych – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners i Zarządzająca CP FIZ.

W portfelu inwestycyjnym CP FIZ na koniec 2016 roku spółką ocenianą przez zarządzających jako ta o najwyższym potencjale wzrostu z sektora bankowego był Alior Bank. Na jego wyniki i perspektywy, oprócz rosnących oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, co w dłuższym okresie powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe całego sektora bankowego, mają wpływ również realizowane oszczędności kosztowe, będące rezultatem realizowanej fuzji z BPH. Spodziewając się wciąż dobrych wyników w spółkach technologicznych, zarządzający CP FIZ utrzymali ekspozycję na ten sektor. Wśród spółek technologicznych w portfelu inwestycyjnym znalazły się między innymi producent gier wideo 11 bit studios, dostawca systemów CSA Unified Factory, producent detektorów podczerwieni Vigo System czy spółki związane z branżą biotechnologiczną i medyczną, jak Adiuvo Investments i Airway Medix.

Zarządzający uważają, że solidne perspektywy mają przed sobą polskie spółki przemysłowe i w tym sektorze również inwestują znaczącą część portfela. Wśród spółek przemysłowych na koniec 2016 roku znaczące pozycje inwestycyjne CP FIZ to między innymi producent rękawic do zastosowań medycznych Mercator Medical oraz spółka z sektora opakowań BSC Drukarnia Opakowań.

Istotne dla bieżących wyników subfunduszy CP FIZ i ich perspektyw, szczególnie CP Private Equity, mają zrealizowane dotychczas zakupy znaczących pakietów akcji lub udziałów spółek w ramach strategii private equity. Chodzi tu o Symbio Polska, Orbitvu oraz iPOS. To spółki, w których zarządzający CP FIZ w aktywny sposób biorą udział w zarządzaniu, a CP FIZ najczęściej posiada pakiet kontrolny. Spółki te niekoniecznie są notowane na GPW – jedynie Symbio Polska, w której CP FIZ posiada 95% akcji, jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect. Symbio Polska SA zwiększyła w roku 2016 sprzedaż do segmentu detalicznego o 27% w stosunku do 2015 roku, co daje już ponad 100% wzrostu w tym segmencie od początku inwestycji TFI Capital Partners. Spółka zbudowała również solidne fundamenty organizacyjne do dalszego wzrostu, a w bieżącym roku intensyfikuje działania w szybko rosnącym kanale sklepów specjalistycznych (poprzez m.in. wprowadzenie dedykowanej marki Symbio Organic Shop), a także w eksporcie.
Jeszcze szybciej rośnie sprzedaż spółki Orbitvu, producenta urządzeń do zautomatyzowanej fotografii produktowej, czyli tzw. packshotów. Spółka zwiększyła przychody i wyniki finansowe w wysokim dwucyfrowym tempie, głównie za sprawą udanej ekspansji w Niemczech. Zarządzający CP FIZ widzą potencjał dalszego wzrostu Orbitvu, szczególnie na największym światowym rynku – USA, gdzie spółka na przełomie roku otworzyła showroom i biuro handlowe, którym kieruje doświadczony menedżer (zarządzał m.in. amerykańskimi oddziałami Nokia Music i Microsoft Entertainment).

W lutym 2017 roku do portfela spółek CP FIZ o profilu private equity dołączyła spółka iPOS. To producent urządzenia iPOS duet – dedykowanego dla small biznesu „kasoterminala”, łączącego drukarkę fiskalną z terminalem płatniczym. Urządzenie współpracuje z portalem iPOS web przeznaczonym do zarządzania punktami handlowymi. Jest to obecnie jedyny na rynku produkt tego typu z istotnymi przewagami konkurencyjnymi. iPOS duet mocno ogranicza koszty organizacji punktu sprzedaży dla małego biznesu oraz doskonale wpisuje się w nowe projekty przepisów, dotyczące upowszechnienia płatności kartą oraz wprowadzenia elektronicznych paragonów. Posiadana przez iPOS technologia pozwala rozwijać innowacyjny produkt i dostosowywać go do zmian w regulacjach, które powinny być w najbliższych latach jednym z kluczowych czynników wzrostu rynku, na którym działa spółka. Należy tu wspomnieć m.in. o funkcjonalności, pozwalającej na komunikację i przesyłanie on-line danych transakcji do Ministerstwa Finansów. Spółka w marcu br. rozpoczęła produkcję seryjną i szeroką dystrybucję urządzeń. W toku są także prace deweloperskie nad nowymi modelami urządzeń.

– Dzięki pozytywnym czynnikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, polska gospodarka ma przed sobą szczególnie dobre perspektywy na rok 2017. Kombinacja stosunkowo umiarkowanych wycen spółek – zarówno na giełdzie, jak również w ewentualnych transakcjach prywatnych – oraz dobrych perspektyw wzrostu gospodarki tworzą dobre środowisko do inwestowania w ramach naszych strategii inwestycyjnych private equity oraz absolute return – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners i Zarządzająca CP FIZ.

Eksperci TFI Capital Partners prognozują, że w bieżącym roku przyspieszy rozwój gospodarki globalnej. Dane makroekonomiczne wskazują, że dołek aktywności przypadł na I połowę 2016 roku, a od II połowy 2016 następuje poprawa. Ożywienie w gospodarce światowej ma postępować głównie dzięki krajom rozwijającym się (emerging markets – EM) – w dużej części jako efekt wyjścia z recesji krajów, które są eksporterami surowców (Rosja, Brazylia). W krajach rozwiniętych (developed markets – DM) wpływ na przyspieszenie wzrostu będzie mieć wzrost konsumpcji, jeśli będzie wspierany wzrostem inwestycji (najwyższe oczekiwania są wobec pozytywnych perspektyw wzrostu w USA). Największe ryzyka dla globalnego wzrostu gospodarczego to sytuacja geopolityczna, związana z nową administracją USA i jej negatywnymi działaniami w obszarze stosunków międzynarodowych oraz wyniki wyborów w poszczególnych krajach europejskich.

– Niemniej jednak, rozważając wszystkie szanse i zagrożenia, jesteśmy zdania, że po wielu latach recesji w EM rynki te mogą być mniej wrażliwe na wspomniane zawirowania niż DM. Pozytywne nastroje w EM oraz dotychczas opublikowane dane i prognozy dla polskiej gospodarki pozwalają nam przyjąć optymistyczne nastawienie w roku 2017 – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Zdaniem specjalistów z TFI Capital Partners, w I kwartale bieżącego roku wzrost PKB w Polsce powinien przekroczyć 3%, a w całym roku może zbliżyć się nawet do 4%. Obserwowana poprawa sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia, podniesienie płacy minimalnej) oraz wzrost realnych dochodów ludności nadal będą wspierać wzrost wydatków konsumpcyjnych. Stopa bezrobocia w lutym 2017 roku była najniższa od 1991 roku i wyniosła 8,6%. Również w obszarze inwestycji niska baza z roku 2016 w sektorze budowlanym i oczekiwany wzrost tego segmentu w przypadku inwestycji infrastrukturalnych powinny przełożyć się na wzrost tego sektora w roku 2017.

WWW.ANALIZY.PL (2017-04-07)

analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21925/tfi-capital-partners-o-wynikach-swoich-funduszy.html