Nota prawna

Informacje zawarte na tej stronie są ogólnej natury i opisują działalność TFI Capital Partners SA i CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani nie są doradztwem podatkowym czy inwestycyjnym. Wyniki inwestycyjne prezentowane na stronie są historyczne i ani TFI Capital Partners SA ani CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości, ani osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Wyniki historyczne nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Inwestycje w subfundusze CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty części a nawet całości wpłaconych środków. Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej informacje dotyczące CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Emisje certyfikatów inwestycyjnych CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego odbywać się będą wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o CP Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, prowadzonej przez ten fundusz polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszy są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statuty funduszy.
TFI Capital Partners rezerwuje sobie prawo do zmian wszelkich informacji na stronie bez uprzedniego informowania o tym.